0%

آموزش

بررسی آزمایشگاهی  اثر اسانس گياه آویشن روی رشد قارچ

 

Alternaria sp

عامل لکه برگی بر روی خيار گلخانه ای در یزد

بررسی وضعیت استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل آفات

فون کنه­های راسته میان­ استیگمایان

(Acari: Mesostigmata)

در منطقه ارومیه، ایران