0%

استارکل (دینوتفوران ۲۰% گرانول)

استارکل (دینوتفوران ۲۰% گرانول)

استارکل (دینوتفوران ۲۰% گرانول)

حشره کشی تماسی، گوارشی و سیستمیک از نسل سوم حشره کش های  نئونیکوتینوئیدی می باشد.

نحوه و زمان مصرف

در سبزی و صیفی برای آفت سفیدبالک، به محض مشاهده آفت با دز ۷۵۰گرم د رهکتار مبارزه گردد.

در پسته برای آفت پسیل برعلیه نسل دوم آفت با دز ۷۵۰گرم در هزار مبارزه گردد

توضیحات

نام تجاری:استارکل  Starkle

نام:دینوتفوران ۲۰% گرانول

حشره کشی تماسی، گوارشی و سیستمیک از نسل سوم حشره کش های  نئونیکوتینوئیدی می باشد. این ترکیب با ممانعت از تغذیه حشرات طی چند ساعت بعد از  کاربرد، مرگ حشرات را باعث می شوند. بعد از سم پاشی هم از طریق شاخ و برگ و هم از طریق ریشه ها جذب شده و به تمامی اندام های گیاه منتقل می شود. استارکل به گیرنده های استیل کولین در پس سیناپس سیستم عصبی حشره متصل شده و از آنجایی که این ترکیب نمی تواند توسط کولین استراز شکسته شود، سلول عصبی بطور مداوم در تحریک کامل قرار می گیرد که این امر موجب تشنج، فلج، بیهوشی و نهایتا مرگ آفت می گردد. استارکل کمترین تاثیر را بر دشمنان طبیعی آفت سفید بالک دارد، بنابراین مانع طغیان آفت در نسل های بعدی خواهد شد.

مزایای استفاده از استارکل

موثر بر روی برخی آفات مقاوم به سموم ارگانوفسفره،کارباماتها و ترکیبات پایروتیروئیدی

خاصیت سیستمیک بالا (جذب آسان و قدرت جابه جایی بالا در گیاه)

بسیارر کم خطر برای برخی دشمنان طبیعی (کنه شکارگر)

سمیت بسیار پایین برای پستانداران، پرندگان و موجودات آبزی

نحوه و زمان مصرف

در سبزی و صیفی برای آفت سفیدبالک، به محض مشاهده آفت با دز ۷۵۰گرم د رهکتار مبارزه گردد.

در پسته برای آفت پسیل برعلیه نسل دوم آفت با دز ۷۵۰گرم در هزار مبارزه گردد.

دوره کارنس

دوره کارنس پایین در محصولات جالیزی و سبزیجات (در خیار و گوجه ۱روز و در هندوانه ۷روز)

ملاحظات

بارش باران از ۳ ساعت بعد از مصرف استارکل عملکرد آن را کاهش نخواهد داد.